Welcome on Nepal Rudraksha - Rudraksha From Nepal Login | Sign up
Nine mukhi rudraksha
$ 70.00
Availability: Unlimited
Code: 3008
Nine mukhi rudraksha is symbol of nine durga. Kalratri,sailaputri,brahmacharini,chandraghanta,kushmanda,mahagauri,katyayani,siddidatri,skandamata.